Obchodní podmínky

MELO, s.r.o., Na Ostrově 7,  398 11 PROTIVÍN

IČO: 09383379, vedená u K.S. v Českých Budějovicích

 
 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujících a prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.darkyzezahrady.cz 

1        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy MELO, s.r.o., Na Ostrově 7,  398 11 PROTIVÍN, IČ: 09383379, vedená u K.S. v Českých Budějovicích (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové stránce umístěné na webové adrese www.darkyzezahrady.cz , a to prostřednictvím webové stránky.

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.   Změnu obchodních podmínek prodávající oznámí kupujícímu uveřejněním na webových stránkách či jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že kupující (pokud se na něj, resp. na jím uzavřenou kupní smlouvu vztahuje změna obchodních podmínek) je oprávněn v uvedené lhůtě (tj. před nabytím účinnosti změny) změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět. Pokud kupující písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu obchodních podmínek přijal.

 

2       REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující používat uživatelský účet“.  Kupujícímu je rovněž umožněno nakupovat bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce www.darkyzezahrady.cz  a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců od posledního nákupu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců od posledního nákupu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3       KUPNÍ SMLOUVA

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít dle svého uvážení s kupujícím jakoukoliv kupní smlouvu.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.3.   Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodávkou zboží. Doručování zboží a náklady s tím spojené odpovídají pouze při dopravě v rámci české republiky.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu www.darkyzezahrady.cz . Tento formulář obsahuje zejména informace o: 

  • objednávaném zboží (objednávané zboží vkládá kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále „objednávka“).

 

3.5.   Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (potvrzením objednávky), které je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.7. Prezentace zboží umístěná v internetového obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 

4      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Všechny ceny zboží jsou smluvní. Ve webovém rozhraní e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovnách v Protivíně a ve Strakonicích (adresy a kontakty jsou uvedeny v záložce „Kontakt“)
  • bezhotovostně platební kartou
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“); bankovní účet číslo: 292298119/0300 

 

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v uvedené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (dále jen VS).

4.5.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Jakékoliv akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4.6.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě (popřípadě v tištěné podobě společně se zbožím) na adresu kupujícího.

4.7.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícím daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.8.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.9.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

5      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy „čtrnácti“) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Tento formulář je uveden jako příloha těchto obchodních podmínek. 

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího (se sídlem Na Ostrově 7, PROTIVÍN) nebo e-mailem na adresu: info@darkyzezahrady.cz 

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. 

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

5.6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.  Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem - v případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 

 6       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.5.   V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.6.   Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím uvedeny.

 

7      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE  A STÍŽNOSTI

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a Reklamačním řádem, který je uvedený v sekci "Reklamace".

7.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny: MELO s.r.o., Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN.

7.3.  V případě, že obdržíte vadný produkt, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@darkyzezahrady.cz Naším hlavním cílem je vždy najít společné řešení, které je uspokojivé pro obě dvě strany. Pokud by se nám nepodařilo dospět ke vzájemné dohodě, máte možnost obrátit se poté na Českou obchodní inspekci. Konkrétní pokyny najdete na stránce ČOI. Nezapomeňte uvést též naši e-mailovou adresu:  info@darkyzezahrady.cz

 

 8     DALŠÍ SDĚLENÍ VŮČI ZÁKAZNÍKŮM

8.1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@darkyzezahrady.cz Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího, ze které byla stížnost odeslána.

8.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI  (https://adr.coi.cz/cs).

8.4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

8.5.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 9       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10     PODMÍNKY SOUTĚŽÍ NA INSTAGRAMU

 

10.1. Pořadatelem soutěže je firma MELO s.r.o. se sídlem Na Ostrově 7, 3981 11 Protivín jakožto provozovatel internetového obchodu www.darkyzezahrady.cz profilu @darkyzezahrady  na sociální síti Instagram. Sociální síť Instagram je provozovaná společností Meta/ Facebook

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

10.2. Soutěžící se do naší soutěže zapojí tak, že na příspěvku uveřejněném na profilu @darkyzezahrady vloží komentář k dané soutěži a v němž zodpoví soutěžní otázku a označí alespoň jednoho dalšího registrovaného uživatele Instagramu, který by se dle názoru soutěžícího do soutěže rád zapojil.

Výherci soutěže jsou soutěžící, které náhodně vybere (vylosuje) pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří správně splnili soutěžní podmínky. V rámci této soutěže vybere pořadatel celkem 2 výherce, z nichž každý obdrží 1 výherní cenu.

10.3. Doba konání je vždy aktuálně zveřejněna u příspěvku na Instagramu @darkyzezahrady. Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.    

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. 

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě - společností  Meta/Facebook. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k pořadateli, ani k soutěžícím.

10.4. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice a to pouze prostřednictvím České pošty. Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy. V případě, že výherce na výzvu pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

10.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to z jakýkoliv provozních důvodů. Dále si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy. Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. Dále pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti.

10.6. Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

10.7. Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce. Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

 

 

11     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.   Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a informace pro zákazníky, záruční podmínky a reklamační řád.

11.5.   Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení kupní smlouvy před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za zjevně chybnou cenu, pro dané zboží zcela neobvyklou. V takovém případě musí zákazníka o této skutečnosti informovat, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde a objednávka bude prodávajícím stornována.

11.6.   Kontaktní údaje pro zaslání reklamací a vrácení zboží v zákonné lhůtě: 

 

 

MELO s.r.o. , Na Ostrově 7,  398 11 PROTIVÍN    

 

V Protivíně, dne 1.3.2022

 

Formulář vratky - reklamace

PDF Formulář vratky - reklamace