Reklamace

Reklamační řád

 

1. Úvod

Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího MELO s.r.o., se sídlem Na Ostrově 7, PROTIVÍN IČO: 093 83 379 veden u K.S. v Českých Budějovicích (dále také „prodávající") a zákazníka (dále také „kupující").  Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného na internetovém obchodě darkyzezahrady.cz.  Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z vadného zboží.

2. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti smluvního partnera. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození.

Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.  Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané smluvním partnerem. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného nebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

3. Záruční doba

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

4. Délka záruční doby

Délka záruční doby činí 24 měsíců nebo je upravena individuálním smluvními podmínkami, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. K uplatnění záruky je potřeba doložit daňový doklad nebo dodací list. Záruční doba je platná dnem převzetí zboží kupujícím.

5. Vyřízení reklamace - Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat  prodávajícího o zjištěných vadách. Kupující může reklamaci podat pouze za těchto podmínek: na e-mailovou adresu:  info@darkyzezahrady.cz  nebo poštou na korespondenční adresu: MELO s.r.o., Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN.

Kupující je povinen sdělit: číslo své objednávky, důvod reklamace, doložit doklad o zakoupení zboží. Kupující zašle zboží zpět kompletní a neponičené, s potřebnými údaji a doklady.  Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající.  V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, kterou lze hodnotit jako podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).  Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím emailu: info@darkyzezahrady.cz 

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace do 5 pracovních dnů.  Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

 7. Rozsah záruky

 Záruka zaniká v následujících případech:

- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná.

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou

- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci ke zboží

- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem. Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou. Poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

8. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

 


 

Jak postupovat při reklamaci 

1. Reklamující osobou je vždy objednavatel. V odeslané reklamaci nám sdělte své telefonní číslo nebo e-mail pro rychlé spojení v případě nutnosti doplnění dalších údajů apod.

2. K reklamaci prosím použijte námi předdefinovaný formulář, který je uveden v sekci "Formuláře ke stažení". Pokud reklamujete vadný/nefunkční produkt, který je možné opravit, reklamace bude zaslána k posouzení a případné opravě. Pro případ, že nebude možné zboží opravit, prosíme o uvedení požadovaného způsobu následného vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz). Pokud se jedná o jiný typ zboží, prosíme o uvedení preferovaného způsobu vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz).Chcete-li vyměnit poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), informujte se jak postupovat na emailu  info@darkyzezahrady.cz  To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a poškozena je pouze jedna jeho část.

3. Reklamované zboží zašlete bez zbytečného odkladu na adresu MELO s.r.o. – REKLAMACE, Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN , případně předejte na výdejním místě (Zahradnictví MELO, Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN). Zboží zasílejte nejlépe v originálním obalu. Již používané zboží nebo část sady vhodně zabalte.

4. Ke zboží vložte  formulář  "Vrácení zboží / Reklamace", případně jednoduchý průvodní dopis.

PDF Formulář vratky - reklamace

Formulář vratky - reklamace

5. Balíček zašlete jako doporučenou (pojištěnou) zásilku. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme.

Adresa pro zaslání reklamace: MELO s.r.o. – REKLAMACE, Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN

 


 

Vyřízení reklamace

1. Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě.

2. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky. U zboží reklamovaného na prodejnách začíná běžet lhůta dnem předání zboží k reklamaci. 

3. V případě uznané reklamace s žádostí o výměnu zboží vám zásilku zašleme na naše náklady. Pokud si přejete vrátit peníze, učiníme tak převodem na účet či jinou metodou po vzájemné dohodě.

pozn.: v případě, že balíček při převzetí od dopravce vykazuje známky poškození, takovou zásilku nedoporučujeme vůbec přebírat.

 


Upozornění:

Kamenné prodejny v Prodejně a ve Strakonicích slouží pouze jako výdejní místo či spolupracující firma. Není možné v místě žádné z prodejen objednávky a zásilky jakkoliv měnit.

Nakoupené zboží přes e-shop v případě potřeby vrácení je nutné doručit zpět ve stanovené lhůtě a za stanovených podmínek (vyplnit formulář o vrácení popř. o reklamaci, zabalit a vyčkat na vyřízení ze strany e-shopu www.darkyzezahrady.cz ). Zaměstnanci kamenných prodejen nemají možnost zasahovat do systému e-shopu! 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2022