Zpracování a ochrana osobních údajů

 

1. Základní ustanovení 

Ochrana osobních údajů je otázkou důvěry a Vaše důvěra a ochrana Vašeho soukromí jsou pro nás důležité. V této souvislosti firma MELO s.r.o. se sídlem Na Ostrově 7, Protivín, IČ: 093 83 379 vedená u K.S. v Českých Budějovicích (dále jen "správce") Vás informujeme v níže uvedených informacích o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů v námi provozovaném internetovém obchodě a o naší aplikaci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím, důkladně s naší politikou soukromí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k naší politice soukromí, kontaktujte nás na adrese info@darkyzezahrady.cz 

2. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje správce jsou:  MELO s.r.o.,  Na Ostrově 7, 398 11 PROTIVÍN, IČO: 093 83 379 vedená u K.S. v Českých Budějovicích. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli na mail:  info@darkyzezahrady.cz 

 
 

4. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

5. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Pokud se zaregistrujete na jedné z našich internetových stránek, budeme zpracovávat údaje požadované k uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy s Vámi.

Zahrnuje následující údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Faktura a adresa dodávky
 • Emailová adresa
 • Informace týkající se vyúčtování a platby
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Informace o podaných objednávkách

Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, tzn. poskytujete nám své údaje na základě příslušného smluvního vztahu (např. správa Vašeho zákaznického/uživatelského účtu, plnění kupní smlouvy) mezi Vámi a námi. V případě nákupu prostřednictvím našich internetových stránek/aplikace máme rovněž povinnost vzhledem k právním požadavkům občanského zákoníku zpracovat Vaši emailovou adresu za účelem zaslání elektronického potvrzení objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

6. Účel zpracování osobních údajů 

Účelem je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

7. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Doba uchovávání údajů o každém zákazníkovi závisí na účelu, za jakým je zpracováváme. Uchovávání probíhá nezbytně jen tak dlouho, jak je to nutné pro splnění zákonných podmínek.  Pokud jsme povinni uchovávat některé kategorie údajů po stanovenou dobu s ohledem na naše účetní či  právní závazky.

Údaje na zákaznickém účtu: Neomezené uchovávání hlavních údajů v případě aktivity zákazníka. Zákaznický účet bude zrušen po 5ti letech neaktivity.
Využití údajů k marketingovým účelům (bez sledování): 5 let. 

 

8. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

9. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

10. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

11. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2022

 V Protivíně, dne 1.3.2022